Stanovy

Stanovy zaregistrovány MV ČR dne 17.8.2010 pod č.j.VS/1-1/80 963/10-R

 

 

 

Stanovy občanského sdružení NAŠA DĚDINA

 

                                                                               čl. I.

Název a sídlo, působnost a charakter sdružení

 

1) Název sdružení je: NAŠA DĚDINA (dále jen „sdružení”);

 

2) Sídlo a adresa sdružení:   Štěpánovice 38, 666 02 p. Předklášteří

 

3) Sdružení působí na celém území České republiky, sdružení se nečlení

   na organizační jednotky — celé sdružení je místně příslušnou organizační

   jednotkou.

 

4) Charakter sdružení — sdružení je občanské sdružení založené podle

   zákona č. 83/1990 Sb.v němž se sdružují občané a přátelé obce Štěpánovice

   k poskytování obecně prospěšných činností v oblasti ochrany životního

   prostředí, ochrany památek a kulturních hodnot a k dalším aktivitám ve

   smyslu občanské společnosti,k ochraně přírody na území obce a rozvoji     

   občanské společnosti v této oblasti.

    

                                                                 

čl. II.

Cíle činnosti

 

    Cíle sdružení jsou:

  - pořádání kulturních a společenských akcí v obci,také volnočasových aktivit

    s dětmi a mládeží a prevence patologických jevů

  — ochrana krajinného rázu, kulturních hodnot a tradic

  — ochrana přírody a krajiny, ochrana zeleně v obci cestou vyjadřování se

    k řízení podle stavebního zákona, např. k územním plánům a stavebním

    povolením

  — ochrana životního prostředí

  - podílet se na řešení prostředí bezpečného z hlediska dopravy, především pěší

    a cyklistické, včetně dopravního značení

 

                                                                            

čl. III

Formy činnosti

 

1) Náplň činnosti musí odpovídat cílům sdružení.

  Sdružení hodlá svou činností získávat podporu veřejnosti a jiných zájmových

  organizací.

 

2) Hlavním formou dosahování cílů sdružení je poskytování obecně prospěšných    činností v oblastech společenského soužití a ochrany životního prostředí, zejména:

— kooperace s jinými sdruženími v rámci obce

— soustřeďování a poskytování informací (uvnitř sdružení i vně);

- organizování občanských kampaní a petičních akcí v souladu s cíli sdružení;

— účast při jednáních a řízeních s volenými i správními orgány;

— osvětová činnost.

 

3) Další formy a konkretizaci činnosti stanoví členská schůze.

 

 

                                                                              

čl. IV

Členství ve sdružení

 

1) Členem sdružení může být jen fyzická osoba (starší 15 let). Členství

 ve sdružení vzniká na základě schválení písemné přihlášky výborem.Přihlášku ke členství přijímá výbor sdružení. Pro přijetí člena je třeba souhlas výboru.

 

2) Zakládajícím členem sdružení je fyzická osoba, která se účastní činnosti přípravného výboru a proti jejímuž členství nebyly vzneseny odůvodněné námitky ze strany ostatních osob účastnících se činnosti přípravného výboru.

 

3) Členství zaniká

— doručením písemného oznámení člena o jeho vystoupení ze sdružení výboru

  sdružení

— rozhodnutím členské schůze o vyloučení člena

— nezaplacením členských příspěvků ve dvou po sobě následujících letech

- úmrtí člena sdružení, zánikem sdružení

 

4)Vystupující nebo vyloučení členové nemají nárok na vrácení členských příspěvků

  ani na podíl na majetku sdružení.

 

5) Člen má právo

— účastnit se činnosti sdružení a jeho orgánů a být o této činnosti informován

— účastnit se členské schůze, volit orgány sdružení a být do nich volen

— předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti sdružení

— podílet se na stanovování cílů a forem činnosti sdružení.

 

 

6) Člen má povinnost:

— dodržovat tyto stanovy, a jednat v souladu s cíli sdružení; (svou činností naplňovat cíle sdružení),

- aktivně hájit zájmy sdružení, dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy sdružení.

— platit členské příspěvky.

 

7) Z členství nevyplývá povinnost platit zápisné,

- členské příspěvky jsou stanoveny ve výši 200,–Kč ročně.

- výši členských příspěvků stanoví členská schůze sdružení.

 

                                                                              čl. V

Orgány sdružení

 

Orgány sdružení jsou:

— členská schůze

— výbor a předseda sdružení

— revizor sdružení

 

                                                                              čl. VI

Členská schůze

 

1) Členská schůze je nejvyšším orgánem sdružení; schází se nejméně jednou ročně.

 

2) Členskou schůzi svolává výbor sdružení. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina členů sdružení; nesejde-li se usnášeníschopná členská schůze, svolá výbor sdružení nejpozději do jednoho měsíce (ale ne dříve než za 5 dnů…) náhradní členskou schůzi, tato je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. Členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů.

 

3) Členskou schůzi svolá výbor sdružení také požádá-li o to (písemně) 1/4 členů sdružení a to ve lhůtě do jednoho měsíce, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější.

 

4) Členská schůze

— schvaluje stanovy sdružení a jejich změny, rozhoduje o zániku sdružení; pro přijetí těchto rozhodnutí je potřeba 2/3 většiny všech členů sdružení

— volí výbor sdružení a revizora

— schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé období a revizní zprávu

— rozhoduje o vyloučení člena

— určuje formy a konkretizaci činnosti pro další období

— stanovuje výši členských příspěvků.

 

                                                                               čl. VII

Výbor a předseda sdružení, jednání jménem sdružení

 

1) Výbor sdružení je pětičlenný, jeho funkčním obdobím je jeden rok. Ze svého středu volí předsedu sdružení,místopředsedu a pokladníka. Činnost výboru sdružení řídí předseda sdružení, jeho hlas rozhoduje v případě rovnosti  hlasů.

 

2) Výbor sdružení řídí sdružení v období mezi členskými schůzemi. Schůze

výboru sdružení je volně přístupná členům sdružení. Výbor sdružení

— na nejbližší schůzi projedná věc, požádá-li o to člen sdružení;

— připravuje zprávu o činnosti za minulé období, návrh rozpočtu na další

období, případné změny stanov, návrh cílů další činnosti, atd.

 

3) Předseda sdružení je statutárním orgánem sdružení; jménem sdružení dále jednají předsedou písemně pověření členové sdružení. Tyto osoby jednají jménem sdružení samostatně. (V hospodářských věcech jedná jménem sdružení samostatně také pokladník sdružení).

 

                                                                              čl. VIII

Revizor sdružení

 

1) Kontroluje činnost sdružení, především jeho hospodaření a plnění rozhodnutí členské schůze; jeho funkčním obdobím je jeden rok, je volen členskou schůzí.

 

2) Připravuje revizní zprávy a posudek návrhu výroční zprávu; tyto předkládá členské schůzi.

 

 

čl. IX

Zásady hospodaření

 

1) Sdružení je neziskovou organizací. Případné příjmy budou tvořit dary,

dotace a granty a budou používány na činnost sdružení.Sdružení může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou osobou pro zajištění svých aktivit.

 

2) Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení v

souladu s formami činností podle těchto stanov a rozpočtem sdružení.

 

 

čl. X

Okolnosti zániku sdružení

 

V případě zániku bude případný zbylý majetek po likvidaci předán na základě rozhodnutí členské schůze neziskové právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům sdružení. Jestliže nebude tato osoba nalezena do 3 měsíců od ukončení likvidace, rozdělí se majetek rovným dílem mezi členy sdružení.

 

 

čl. XI

Závěrečná ustanovení

 

Tyto stanovy podléhají registraci Ministerstvem vnitra České republiky,

které ji vyznačí na jednom ze dvou zaslaných vyhotovení Stanov.

 

Veškeré změny a doplňky stanov se po jejich schválení orgánem sdružení postupují oznámením Ministerstvu vnitra ČR.

 

Není-li v těchto stanovách výslovně upravena některá záležitost týkající se právních poměrů sdružení a jeho členů, platí ustanovení zákona č.83/1990 Sb.,

o sdružování občanů, v platném znění.

 

Tyto stanovy byly schváleny přípravným výborem sdružení dne 1.8.2010.